วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

รายงานและสรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553(จาก SAR บทที่ 3-4)


ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2553

จากการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่กล่าวไว้แล้วในบทที่ 2  โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ  มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ  ส่งผลให้เกิดคุณภาพด้านต่างๆ  ดังนี้
         
3.1  คุณภาพผู้เรียน
                   เป้าหมาย        
1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
กำหนด
2.  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  4  ข้อ
3.  รักการอ่านใฝ่ศึกษาค้นคว้า
4.  มีทักษะการทำงานและทำงานร่วมเป็นหมู่คณะได้
5.  มีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
6.  มีสุนทรียภาพทางศิลปะ  ดนตรี  กีฬา
7.  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิใจในความเป็นไทย
8.  รักการปกครองระบอบประชาธิปไตย
          ผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม
          เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย  โรงเรียนได้วางแผนและดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆจนบรรลุผลดังนี้
          โครงการด้านวิชาการและเกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมวิชาการ
1.        โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
วิธีดำเนินงาน  ได้สำรวจแหล่งเรียนรู้  และจัดตั้งปรับปรุง  ซ่อมแซมแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและ
ภายนอกโรงเรียนมีดังนี้
-          ปรับปรุงแปลงเกษตร
-          บำรุงรักษาสนามเด็กเล่น
-          ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์
-          ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์
-          ประชาชนจัดตั้งแหล่งเรียนรู้  เช่น  ช่างตีมีด  วัด  สวนกุหลาบ
นักเรียนได้เข้ารับการศึกษาดูงานตามแหล่งเรียนรู้
2.        โครงการพัฒนาห้องสมุด
-          ก่อสร้างห้องสมุด
-          จัดซื้อหนังสืออ่านเสริม
-          ติดตั้งอินเทอร์เน็ต
นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  ได้ศึกษาค้นคว้าจากตำราเพิ่มเติม
3.       โครงการวิจัยในชั้นเรียน
-          ไม่มีผู้วิจัยในชั้นเรียน  เป็นโครงการที่ต้องปรับปรุง
4.       โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
-          โรงเรียนมีหลักสูตรท้องถิ่น  นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวและอาชีพในท้องถิ่น  แต่เนื่องจากหลักสูตรยังไม่สมบูรณ์  จะต้องมีการปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป
5.       โครงการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์
-          โรงเรียนได้ปรับปรุงพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์  ให้พร้อมเรียนอยู่เสมอ  แต่นักเรียนไม่ได้เรียนคอมพิวเตอร์ทุกชั้นเรียน
6.       โครงการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
-          การเรียนการสอนยังไม่ได้ผล  ต้องปรับปรุงแก้ไข
จากการจัดกิจกรรม/โครงการตลอดปีการศึกษา  ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กลุ่มสาระ/

ชั้น
ไทย
คณิต
วิทย์
สังคม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงาน
อังกฤษ
ป.1
77.77
77.77
77.77
83.33
94.44
77.77
94.44
83.33
77.77
ป.2
66.66
80
80
93.33
86.66
86.66
86.66
93.33
46.66
ป.3
52.94
52.94
64.7
64.7
70.58
70.58
70.58
78.47
58.82
ป.4
100
58.82
47.05
82.35
47.05
94.11
94.11
100
82.35
ป.5
73.33
40
53.33
46.66
60
86.66
80
86.66
60
ป.6
90
53.33
90
90
90
90
73.33
90
73.33
  
ผลการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์และสื่อความ

ระดับชั้น
ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ผ่านและต้องปรับปรุง
ผ่าน
ไม่ผ่าน ( ต้องปรับปรุง )
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
77.77
22.22
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
80.00
20.00
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
88.23
11.76
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
100
0.00
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
86.66
13.33
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
90.00
10.00
รวม
87.11
12.88
  
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดเน้น/ปรัชญา/เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ผ่านแต่ละดับชั้น
ร้อยละเฉลี่ยรวม
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
94.44
80.00
88.23
100
86.66
90.00
89.88
2. ซื่อสัตย์สุจริต
94.44
80.00
88.23
100
86.66
90.00
89.88
3. มีวินัย
94.44
80.00
88.23
100
86.66
90.00
89.88
4. ใฝ่เรียนรู้
94.44
80.00
88.23
100
86.66
90.00
89.88
5. อยู่อย่างพอเพียง
94.44
80.00
88.23
100
86.66
90.00
89.88
6. มุ่งมั่นในการทำงาน
94.44
80.00
88.23
100
86.66
90.00
89.88
7. รักความเป็นไทย
94.44
80.00
88.23
100
86.66
90.00
89.88
8. มีจิตสาธารณะ
94.44
80.00
88.23
100
86.66
90.00
89.88
  
ผลการประเมินคุณภาพระดับชาติ ( Orisinal  Test  หรือ O-NET )

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คะแนนเฉลี่ย
1.       ภาษาไทย
29.44
2.       คณิตศาสตร์
25.11
3.       วิทยาศาสตร์
34.17
4.       สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
40.74
5.       สุขศึกษาและพลศึกษา
55.93
6.       ศิลปะ
37.41
7.       การงานอาชีพและเทคโนโลยี
50.00
8.       ภาษาอังกฤษ
9.26

          3.2  คุณภาพด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
          เป้าหมาย
1.       ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
2.       นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข
3.       ครูผู้สอนจัดทำเครื่องมือการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง
4.       ครูมีการพัฒนารูปแบบการสอน
5.       ครูและนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
กิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการ
1.       โครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย
-          ได้ส่งครูผู้สอนเข้ารับการอบรมหลักสูตรปฐมวัย  ส่งครูเข้ารับการอบรมเทคนิคการสอนระดับครูปฐมวัย
-          ผลครูจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้นักเรียนระดับปฐมวัยผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละร้อย
2.       โครงการพัฒนาหลักสูตร
-          โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา  ระเบียบการวัดผลประเมินผล  มีสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระและ  1  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
-          ผลการใช้หลักสูตรพบว่าหลักสูตรยังไม่สมบูรณ์โรงเรียนจึงทำการปรับปรุง
-          นักเรียนไปเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  เช่น  สวนกุหลาบ  บ้านตีมีด
-          ครูใช้กิจกรรมการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  โดยนักเรียนได้ทำกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เช่น  การเรียนเรื่องแรงดันโดยทดลองยิงจรวดน้ำ  การค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตการค้นคว้าจากห้องสมุด

ผลการดำเนินงาน
1.       นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6  ใช้อินเทอร์เน็ตได้ร้อยละร้อย
2.       นักเรียนมีทักษะการคิดคำนวณ
3.       นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  ใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
3.3     คุณภาพด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  ทรัพยากรและบุคลากร
เป้าหมายแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
1.       มีเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจำนวนนักเรียน 1 เครื่อง / คน
2.       มีห้องสมุดและหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพียงพอต่อนักเรียน  137  คน
3.       มีห้องปฏิบัติการทางภาษาและห้องวิทยาศาสตร์
เป้าหมายแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
1.       มีแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.       มีแหล่งเรียนรู้ด้านประเพณีวัฒนธรรม
3.       มีแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ
กิจกรรม/โครงการที่ดำเนินงาน
1.       โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
2.       โครงการพัฒนาห้องสมุด
3.       โครงการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์
4.       โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
5.       โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
6.       โครงการวันสำคัญ
7.       โครงการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
8.       โครงการปลูกพืชผักสวนครัว
9.       โครงการเปิดโลกทัศน์เพื่อการศึกษา
ผลการดำเนินงาน
          โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน  ดังนี้
1.       มีห้องคอมพิวเตอร์และมีคอมพิวเตอร์  จำนวน  12  เครื่อง
2.       สร้างห้องสมุด  1  หลัง  เป็นงบประมาณ  300,000  บาท
3.       มีหนังสือในห้องสมุดให้นักเรียนอ่านนอกเวลาและศึกษาค้นคว้า  แต่ยังไม่เพียงพอเพราะขาดงบประมาณ
4.       ได้ต่อเติมอาคารเรียนและบำรุงรักษาให้อาคารเรียนพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย
5.       ปรับสภาพภูมิทัศน์ในโรงเรียน  และปลูกต้นไม้ทำให้โรงเรียนสวยงามและเป็นแหล่งเรียนรู้
6.       ใช้สำนักสงฆ์เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประเพณีและวัฒนธรรม
7.       จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและของชาติ  เป็นประจำที่วัดและในโรงเรียน
8.       ปลูกพืชผักสวนครัว  เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงาน
9.       ได้พานักเรียนศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นจากชุมชน  เช่น  การประกอบอาชีพ
10.   พานักเรียนไปทัศนศึกษาต่างจังหวัด

การพัฒนาบุคลากร (หมายรวมถึง  ผู้บริหาร  ครูผู้สอนและบุคลากรสนับสนุน)
ระบุรายการที่ครูและบุคลากรได้เข้ารับการอบรมตามตารางนี้

ที่
รายการ/ประเภทที่จัดอบรม
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
หน่วยงานที่จัดอบรม
1.
การอบรมพัฒนาผู้บริหารตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ
นายประดิษฐ์   บุญลือ
ผู้บริหารและรองผู้บริหาร
จำนวน  140  คน
สพป.ตาก เขต 2 ร่วมกับราชภัฎกำแพงเพชร
2.
ศึกษาดูงานรัฐสภา
นายประดิษฐ์   บุญลือ
ผู้บริหาร
จำนวน  30  คน
สพป.ตาก เขต 2
3.
อบรมการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551
นายประดิษฐ์   บุญลือ
คณะครูและผู้บริหาร
จำนวน  150  คน
กลุ่มแม่ปะ – แม่กาษา
4.
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ณ ศูนย์ ERIC อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
  นางกิตติวรา   กาหลง
จำนวน  1  คน
สพป.ตาก เขต 2
5.
การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก”สมศ.รอบสาม
  นางกิตติวรา   กาหลง
จำนวน  1  คน
สพป.ตาก เขต 2
6.
การอบรมโครงการพัฒนาครูด้านภาษาอาเซียน(ภาษาพม่า)เพื่อการสื่อสาร
1. นางกิตติวรา    กาหลง
2. นายณรงค์      อาจมิตร
จำนวน  2  คน
สพป.ตาก เขต 2
7.
การอบรมเจ้าหน้าที่อนามัย
  นางสาวประทุมพร  สร้อยชื่อ
จำนวน  1  คน
สพป.ตาก เขต 2
8.
การอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(ATC)
  นางสาวประทุมพร  สร้อยชื่อ
จำนวน  1  คน
สพป.ตาก เขต 2

ที่
รายการ/ประเภทที่จัดอบรม
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
หน่วยงานที่จัดอบรม
9.
การอบรมครูผู้สอนปฐมวัย
  นางสาวมาลี   บางสิงห์
จำนวน  1  คน
สพป.ตาก เขต 2
10.
การอบรมการสอนภาษาไทยแบบแจกลูกผสมคำ
1. นายประดิษฐ์  บุญลือ
2. นายบุญเลิศ จูสิงห์
3. นางพัชรพร สันเพชร
4. นางกิตติวรา กาหลง
5. นายวุฒิชัย บำรุงดิลก
6. น.ส.ประทุมพร สร้อยชื่อ
7. นายณรงค์ อาจมิตร
8.  น.ส.กัญญาภัค สระมาลา
9. น.ส.มาลี บางสิงห์
10. นายธงชัย ใจดี
จำนวน  10  คน
โรงเรียน
บ้านม่อนหินเหล็กไฟ

3.4     คุณภาพด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน
เป้าหมาย
1.       ชุมชนให้การสนับสนุนกิจการของโรงเรียน
2.       ชุมชนส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในโรงเรียน
3.       ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้
กิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการ
1.       โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
2.       โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน
3.       โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4.       โครงการวันสำคัญ  เช่น  วันเด็ก  วันเข้าพรรษา- ออกพรรษา  วันแม่แห่งชาติ
ผลการดำเนินงาน
1.       ชุมชนรวมสร้างห้องสมุด  1  หลัง
2.       ชุมชนเป็นกรรมการสถานศึกษา
3.       ชุมชนให้บริการแหล่งเรียนรู้  เช่น สวนกุหลาบ  การตีมีด  วัด
4.       ชุมชนสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน  เช่น  กิจกรรมวันแม่  กิจกรรมวันเด็ก  กิจกรรมการพัฒนาโรงเรียน
3.5     ผลการดำเนินงานกิจกรรมตามนโยบาย/โครงการพิเศษ
เป้าหมาย
1.       นักเรียนมีวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.       นักเรียนดำเนินชีวิตตามวิถีพุทธ
3.       นักเรียนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์
กิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการ
1.       โครงการออมทรัพย์
2.       โครงการปลูกพืชผักสวนครัว
3.       โครงการประชาธิปไตย
4.       โครงการวิถีพุทธ
5.       โครงการอนามัยในโรงเรียน
6.       โครงการอาหารกลางวัน
ผลการดำเนินงาน
1.       นักเรียนมีการออมเงิน  ฝากเงิน  กับธนาคารโรงเรียน  ร้อยละแปดสิบ
2.       นักเรียนมีนิสัยประหยัดและช่วยเหลือตนเองในการปลูกพืชผักสวนครัว  ร้อยละสี่สิบ
3.       นักเรียนมีวิถีประชาธิปไตย  ทำงานเป็นหมู่คณะและเคารพซึ่งกันและกัน
4.       นักเรียนนำหลักศีล  สมาธิ  ปัญญา  มาใช้ในการดำเนินชีวิต  ร้อยละห้าสิบ
5.       นักเรียนแต่งกายสะอาดถูกสุขอนามัย  ร้อยละเจ็ดสิบ
6.       นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทาน  และมีอาหารเสริม(นม)รับประทานทุกคน


สรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

          4.1  สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม
          การจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟในปีการศึกษา  2553  โรงเรียนมีเป้าหมายพัฒนานักเรียน  ตั้งแต่ระดับอนุบาลและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ให้เป็นคนที่สมบูรณ์  4  ด้านคือ มีความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง  ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย  และทำงานเป็น  โดยพัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยเน้นกิจกรรมยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดและแก้ปัญหาได้ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551
          โรงเรียนได้พัฒนาความพร้อมเพื่อให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียน   เช่น
-          จัดสร้างห้องสมุด
-          มีห้องคอมพิวเตอร์
-          จัดแต่งบริเวณโรงเรียน
-          จัดให้มีโครงการพัฒนาโรงเรียนในทุกด้านรวม  25  โครงการ

4.2  ผลสำเร็จที่เป็นจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
          ผลสำเร็จที่เป็นจุดเด่น  ดังนี้
1.       คณะครูอยู่ในวัยหนุ่มสาวมีความรักสามัคคีในการทำงานทำให้โรงเรียนมีทีมงานที่เข้มแข็งเห็นได้จากการทำกิจกรรมประสบผลสำเร็จ
2.       ชุมชนให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเห็นได้จากการร่วมมือหางบประมาณสร้างอาคารเรียน  โรงอาหาร  และหลังสุดได้สร้างห้องสมุด
3.       ครุมีวุฒิตรงความต้องการของโรงเรียน  เช่น  วิชาเอกการประถมศึกษา  สมารถสอนได้หลากหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้  วิชาเอกคณิตศาสตร์  วิชาเอกภาษาอังกฤษ  สามารถสร้างความเข้มแข็งด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน
จุดที่ควรพัฒนา  ดังนี้
1.       นักเรียนต้องอ่านคล่องเขียนคล่องเมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
2.       นักเรียนต้องคิดคำนวณเก่ง
3.       นักเรียนสื่อสารด้วยภาษอังกฤษได้ดีเมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
4.       โรงเรียนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ
  
4.3     แนวทางการพัฒนาในอนาคต
จากผลการดำเนินงานทั้งหมด  ข้อที่จะต้องพัฒนาต่อไปดังนี้
1.       ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โดยทำรูปแบบการสอนภาษาไทยแบบแจกลูกผสมคำจากแบบเรียนเร็วเล่ม 1 หลักสูตร 2503มาใช้
2.       ปรับปรุงการสอนภาษาอังกฤษโดยนำหลักสูตรขององค์กร Wrold  Education มาใช้ในปีการศึกษา  2554  เป้าหมายให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้
3.       นำวิธีการสอนโดยใช้ลูกคิดเป็นสื่อช่วยสอน  คณิตคิดเร็ว ( จินตคณิต ) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

4.4     ความต้องการการช่วยเหลือ
เนื่องจากปัจจุบัน  โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ  มีนักเรียน  137  คน  ( ปีการศึกษา 2553 )
และในอนาคตจะเพิ่มมากขึ้น  แต่มีอาคารเรียนเพียง  1  อาคาร  และมีห้องไม่เพียงพอ  นักเรียนต้องนั่งเรียนร่วมกันด้วยความแออัด  ทางโรงเรียนแก้ปัญหาโดยการร่วมมือกับชุมชนสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง  2  ห้องเรียน  แต่ยังไม่เพียงพอเพราะโรงเรียนต้องมีห้องคอมพิวเตอร์  ห้องธุรการ  ห้องปฏิบัติการทางภาษาและห้องวิทยาศาสตร์
          ดังนั้นทางโรงเรียนจึงขอความช่วยเหลือ  สร้างอาคารเรียนให้ จำนวน 1 หลัง ขนาด  6  ห้องเรียน
ใต้ถุนสูง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น