วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สรุปรายละเอียดแผนงาน / โครงการจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร


สรุปรายละเอียดแผนงาน / โครงการ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2554  ของโรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ
วงเงินงบประมาณ  183,600  บาท
ที่
โครงการ
งบประมาณ
กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ
1.
โครงการสรรหาครูและบุคลากร
45,000
นางสาวประทุมพร    สร้อยชื่อ
2.
โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย
1,000
นางสาวมาลี      บางสิงห์
3.
โครงการวิจัยในชั้นเรียน
2,000
นางกิตติวรา      กาหลง
4.
โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
1,000
นางพัชรพร        สันเพชร
นางสาวกัญญาภัค   บุญรอด
5.
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
2,000
นางกิตติวรา      กาหลง
6.
โครงการปรับปรุงห้องสมุด
10,000
นางสาวกัญญาภัค  บุญรอด
7.
โครงการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
2,000
นางสาวกัญญาภัค   บุญรอด
8.
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5,000
นางกิตติวรา      กาหลง
9.
โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ
10,000
นางพัชรพร        สันเพชร
10.
โครงการภาษาอังกฤษวันละคำ
1,300
นางพัชรพร        สันเพชร
11.
โครงการเยาวชนจินตคณิต
10,000
นางสาวประทุมพร    สร้อยชื่อ
12.
โครงการเปิดโลกทัศน์เพื่อการศึกษา
30,000
นางพัชรพร        สันเพชร
13.
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
2,000
นางสาวกัญญาภัค   บุญรอด
14.
โครงการบำรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่
10,000
นายบุญเลิศ     จูสิงห์
15.
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
5,000
นายบุญเลิศ     จูสิงห์
16.
โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน
2,000
นายวุฒิชัย     บำรุงดิลก
17.
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน
8,000
นางสาวประทุมพร    สร้อยชื่อ
18.
โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2,000
นายณรงค์      อาจมิตร
19.
โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน - องค์กรท้องถิ่น
3,000
นายบุญเลิศ     จูสิงห์
20.
โครงการวันสำคัญประจำปี
15,000
นายวุฒิชัย    บำรุงดิลก
21.
โครงการเข้าค่ายลูกเสือ
5,000
นายวุฒิชัย    บำรุงดิลก
22.
โครงการยอดนักออมทรัพย์
1,000
นางสาวประทุมพร    สร้อยชื่อ
23.
โครงการส่งเสริมกีฬากลุ่ม
10,000
นายณรงค์      อาจมิตร
24.
โครงการรักษ์โรงเรียน
1,300
นายวุฒิชัย    บำรุงดิลก
รวมวงเงินงบประมาณ
183,600 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น