วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

กรอบแนวคิดและทิศทางการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ ปีงบประมาณ 2554


วิสัยทัศน์
          โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ  จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนเป็นผู้มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดีมีทักษะการคิดคำนวณเป็นพื้นฐานในการเรียนต่อและใช้ในชีวิตประจำวัน  มีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม
 พันธกิจ ( Mission )
1.       การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่อยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุข
2.       พัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
3.       ร่วมมือกับชุมชน  องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนพัฒนาการศึกษา

เป้าประสงค์ ( Goal )
เป้าหมายการพัฒนา  โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟมีเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน  ดังนี้
1.       นักเรียนอ่านออกเขียนได้คล่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  มีทักษะการคิดคำนวณและใช้เทคโนโลยีได้
2.       ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.       โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชน


 กลยุทธ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2
          กลยุทธ์ที่  1      ให้โอกาสทางการศึกษา
          กลยุทธ์ที่  2      พัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐาน
          กลยุทธ์ที่  3      บริหารด้วยธรรมาภิบาล
          กลยุทธ์ที่  4      สืบสานคุณธรรม
          กลยุทธ์ที่  5      นำครูสู่มืออาชีพ

กลยุทธ์  โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ
1.       ยกระดับคุณภาพนักเรียนใน 5 วิชาหลัก  ได้แก่  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์  และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2.       พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ใน  5 วิชาหลักที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
3.       การมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการของชุมชน  ในการระดมพลังสมอง  ระดมทรัพยากร
ในการพัฒนาวิชาการ  และอาคารสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
จุดเน้น
1.       ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  3  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร์  และภาษาอังกฤษ  เพิ่มขึ้นร้อยละ 4
2.       นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  อ่านคล่อง – เขียนคล่อง
3.       นักเรียนอ่านภาษาอังกฤษได้  เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
4.       นักเรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณ
5.       นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และสุขภาพร่างกายแข็งแรง
6.       นักเรียนทำงานเป็น
7.       นักเรียนคิดวิเคราะห์ได้
8.       มีจิตสำนึกในการรักชาติ


เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ
          โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ  ได้กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ  จำแนกตามกลยุทธ์  ดังนี้
กลยุทธ์ที่  1  ยกระดับคุณภาพนักเรียนใน 5 วิชาหลัก  ได้แก่  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์  และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่
เป้าหมายความสำเร็จ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1.
โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
และเอกสารประกอบหลักสูตร
จำนวนหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 
และเอกสารประกอบหลักสูตร
2.
ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้
- นักเรียนร้อยละ 80  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  ร้อยละ 4
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   NT ,
O-NET  สูงระดับชาติ
3.
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
ร้อยละ  50  ของผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนา
4.
ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ร้อยละ  80  ของครูมีแผนการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ที่
เป้าหมายความสำเร็จ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
5.
ครูมีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง
-มีแบบวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง
- ผู้เรียน  ร้อยละ 80  ผ่านการประเมินตามสภาพจริง
6.
ครูนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ร้อยละ  80  มีการวิจัยในชั้นเรียน
7.
ผู้เรียนมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง
ผู้เรียนร้อยละ  100  มีสมุดออมทรัพย์
8.
ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  ทำงานเป็น
ผู้เรียนร้อยละ  100  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  8  ประการ  ผ่านการประเมินคุณภาพ
9.
โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
ผู้เรียนร้อยละ  80  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนภายในปี  2556
10.
โรงเรียนมีห้องสมุด
ผู้เรียนร้อยละ  80  เข้าใช้บริการห้องสมุดภายในปี  2556
12.
โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
จำนวนแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
13.
ห้องเรียนมีมุมค้นคว้าหาความรู้
จำนวนมุมค้นคว้าหาความรู้ในห้องเรียน
14.
แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนและมีภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผู้เรียนร้อยละ 100  มีการเรียนรู้โดยใช้
ภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
15.
ผู้เรียนมีอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
ผู้เรียนร้อยละ 3  ของแต่ละช่วงชั้นที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ได้รับ
การพัฒนาภายในปี  2556
16.
ผู้เรียนมีความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60
ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
  
กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ใน 5 วิชาหลักที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

ที่
เป้าหมายความสำเร็จ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1.
ครูมีจรรยาบรรณตามที่องค์กรวิชาชีพกำหนด
ครู  ร้อยละ  100  ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2.
ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม
ครู ร้อยละ 100 ดำรงชีวิตตามขนบธรรมเนียมประเพณี  ค่านิยมและวัฒนธรรมไทย
3.
ปรับทักษะการสอนภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ
และคณิตศาสตร์
- ผู้เรียน  ร้อยละ  80  อ่านคล่องเขียนคล่อง
- ผู้เรียน ร้อยละ  50  สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
- ผู้เรียน  ร้อยละ  80  มีทักษะการคิดคำนวณ
4.
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา สามารถ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
ร้อยละบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
ร้อยละ 80
5.
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา ให้มีคุณภาพ  สามารถปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์
ที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ร้อยละบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
ร้อยละ 80
6.
โรงเรียนมีสวัสดิการที่เหมาะสมและได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ
- บุคลากร ร้อยละ80 มีความมุ่งมั่นใน
การทำงาน
- บุคลากร  ร้อยละ  100  ได้เลื่อนระดับสูงขึ้น

กลยุทธ์ที่  3  การมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการของชุมชน  ในการระดมพลังสมอง  ระดมทรัพยากร
ในการพัฒนาวิชาการ  และอาคารสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ที่
เป้าหมายความสำเร็จ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1.
โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
มีแผนผังโครงสร้างการบริหารงาน
2.
โรงเรียนมีข้อกำหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจน
มีคำสั่งการปฏิบัติงาน
3.
โรงเรียนมีแผนพัฒนางานและแผนปฏิบัติงาน
มีแผนกลยุทธ์ระดับแผนงานรายปี
  
ที่
เป้าหมายความสำเร็จ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
4.
การบริหารงานแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานและมีคณะทำงานที่เหมาะสมกับภาระงาน
- ครู  ร้อยละ 100  มีส่วนร่วมในการทำงาน
- คณะกรรมการสถานศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผนการทำงาน
- ผู้ปกครองนักเรียน  ร้อยละ  80  มีส่วนร่วมในกิจกรรม
- ร้อยละ  100  ของภาระงานมีคณะทำงาน
5.
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่น
ร้อยละ 100
6.
เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนในโอกาสต่างๆ
ที่เหมาะสม
เข้าร่วมกิจกรรมของท้องถิ่น  ร้อยละ  100
7.
ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจากชุมชน
ชุมชนให้การสนับสนุนทรัพยากร  ร้อยละ  80
ของความต้องการ
8.
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  ภาคเรียนละ 1  ครั้ง  เป็นอย่างน้อย
-คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม
ร้อยละ 90  ของเวลาประชุม
-ปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมร้อยละ 100 
ของมติ
9.
มีระบบเครือข่ายการบริหารงานโดยใช้เทคโนโลยี
มีระบบเครือข่ายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครบทั้ง 4  ปี
10.
มีระบบสารสนเทศของทุกฝ่าย
ครู  ร้อยละ 100  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น